Ziekteverzuim

Wat is een ziekteverzuimverzekering?

Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, dan moet u hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten.

Voor wie?

De verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte is voor werkgevers. Bij deze verzekering meldt u alle werknemers aan die op de loonlijst staan.

 

Voor wie niet?

Vrijwel alle verzekeraars zonderen zelfstandigen en DGA’s uit van deze verzekering.

Wanneer krijgt u een vergoeding?

Heb ik een periode van eigen risico?

U kiest zelf of u een periode van eigen risico wilt. Deze periode begint op de eerste dag dat de werknemer door zijn ziekte niet kon werken. U kunt meestal zelf kiezen hoe lang deze periode is. In deze periode betaalt u gewoon loon door aan de werknemer. Hiervoor krijgt u geen vergoeding. Het eigen risico geldt per ziektegeval.

 

Tot wanneer krijg ik een vergoeding?

U krijgt maximaal 104 weken een vergoeding per werknemer.

 

Daarbij geldt:

Dat de vergoeding stopt als uw werknemer de eindleeftijd bereikt die op de polis staat vermeld. U spreekt de eindleeftijd af met uw verzekeraar.

► Als uw werknemer twee keer kort achter elkaar door ziekte niet kon werken, dan telt de verzekeraar die twee periodes van arbeidsongeschiktheid als één periode;

Als uw werknemer tussendoor meer dan vier weken heeft gewerkt, telt de verzekeraar het als twee periodes.

 

Deze regel geldt ook voor de periode van eigen risico. U heeft bijvoorbeeld een eigen risico van twaalf weken. Uw werknemer is ziek, maar hij werkt tussendoor drie weken. Dan begint de periode van eigen risico na die drie weken niet opnieuw, maar dan telt de verzekeraar door.

 

Hoe lang krijgt u een vergoeding?

U krijgt een vergoeding zolang uw werknemer door ziekte niet kan werken. U krijgt maximaal 104 weken een vergoeding. De periode van eigen risico trekt de verzekeraar hier van af. Als u dus een periode van eigen risico heeft van vier weken, krijgt u maximaal 100 weken een vergoeding.

Wanneer krijg ik geen of een lagere vergoeding?

U krijgt geen vergoeding voor de bedragen die u van het loon van uw werknemer mag aftrekken. U mag een bedrag van het loon aftrekken als uw werknemer voor zijn ziekte ook nog een uitkering krijgt. Uw werknemer krijgt bijvoorbeeld € 1.000 loon en € 200 uitkering. U mag dan van het loon dat u moet doorbetalen € 200 afhalen. U betaalt dan € 800 loon door. Dan krijgt u geen vergoeding van € 1.000, maar van € 800.

Als uw werknemer door ziekte niet, of niet volledig kan werken op het moment dat hij bij u in dienst komt.

► Voor werknemers die aan het begin van de verzekering door ziekte niet kunnen werken. Dit noemen we het inlooprisico. Pas als de werknemer weer vier weken onafgebroken en volledig aan het werk is, kan hij worden verzekerd.

Voor de uren die uw werknemer nog kan werken. Voor die werkzaamheden betaalt u zelf het loon door. U krijgt dan geen vergoeding voor het deel dat de werknemer werkt. Stel, uw verzekering stopt, terwijl u al loon betaalt aan werknemers die tijdens de verzekering ziek of arbeidsongeschikt zijn geworden. Dan krijgt u wél een vergoeding voor dit loon dat u moet betalen. Dit noemen we uitloopdekking.

Welke risico's zijn verzekerd?

Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet u wettelijk 70 procent van hun loon doorbetalen. Als u zich hiervoor verzekert, krijgt u een vergoeding voor maximaal 104 weken.

Andere kosten

U kunt zich ook verzekeren voor andere kosten die u moet doorbetalen, zoals werkgeverspremies. U kunt (een deel van) deze kosten meeverzekeren. U kunt ook vaak aanvullende afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst meeverzekeren.

 

Niet-verzekerde risico’s

In sommige gevallen vergoedt de verzekeraar de kosten die u maakt niet.

 

U bent niet verzekerd:

► Als uw werknemer door opzet van uw bedrijf ziek is geworden. Of als het uw schuld is dat een werknemer ziek is geworden;

Als iemand anders met opzet uw werknemer ziek

heeft gemaakt en deze persoon heeft voordeel bij de uitkering;

Als uw werknemer ziek is geworden door oorlog of demonstraties met geweld;

Als uw werknemer niet kan werken als gevolg van een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan;

Als uw werknemer met zwangerschapsverlof of bevallingsverlof is. De loondoorbetaling is dan geregeld volgens de Wet arbeid en zorg;

Als uw werknemer verlof heeft volgens de Wet arbeid en zorg en hij geen loon doorbetaald krijgt. Bijvoorbeeld ouderschapsverlof;

Als de werknemer een uitkering krijgt volgens de Ziektewet. Dit heet de vangnetregeling Ziektewet;

Als de werknemer niet door ziekte niet kan werken, maar om een andere reden niet werkt;

Als de werknemer in een gevangenis zit. Of in eenzelfde soort gesloten instelling;

► Als de werknemer de eindleeftijd heeft bereikt die op de polis staat vermeld, of ouder is;

 

Krijgen mijn werknemers een medische keuring?

Uw werknemers worden voor deze verzekering niet medisch gekeurd.

 

Van Brederode Financieel Adviseurs

Over ons

Contact

 

Producten

Verzekeringen

Hypotheken

Direct contact

 

Heeft u vragen, hulp nodig en/of wilt u direct persoonlijk advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

 

T. 050-5348330

E. info@vanbrederode.nl

 

Contact

Ga naar onze contactpagina voor meer informatie.

 

Openingstijden

Elke werkdag - 08:30 en 17:30